Over BRLO

‘De leraar maakt het verschil’ zo stelt de onderwijsraad als titel voor de lerarenagenda 2013-2020. Dit geldt dan extra voor de ‘leraar van de leraar’: de lerarenopleider. Daarom is het nodig om zicht te hebben op de kwaliteit van lerarenopleiders, zodat deze gegarandeerd en waar nodig bijgestuurd kan worden. Iedere lerarenopleiding heeft hier aandacht voor als onderdeel van het eigen personeelsbeleid. Daarnaast is het van groot belang om – met waardering voor onderlinge verschillen – een gezamenlijk beeld van kwaliteit te vormen en te registreren welke lerarenopleiders hieraan voldoen.

Beroepsstandaard

Beoogde kwaliteit van een beroepsgroep kan worden verwoord in een beroepsstandaard. Voor lerarenopleiders is zo’n beroepsstandaard ontwikkeld door de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON). In deze beroepsstandaard staat beschreven wat het beroep lerarenopleider inhoudt (grondslag), welke bekwaamheden daaraan gerelateerd zijn en vanuit welke rollen hiernaar gekeken kan worden. In 2012 is de ‘beroepsstandaard lerarenopleiders’ in samenwerking met het werkveld vastgesteld.

(Her)registratie in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO)

Behorend bij de beroepsstandaard is de mogelijkheid tot registreren. Het werkveld, de VELON en het ministerie van OCW hebben de ambitie uitgesproken om de al ontwikkelde beroepsstandaard een referentiekader te laten zijn voor de gehele beroepsgroep. Beroepsregistratie is hieraan dienend. Beroepsregistratie van lerarenopleiders is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheid, als een belangrijk middel om de kwaliteit van de lerarenopleidingen en opleidingsscholen, en daarmee de kwaliteit van (aanstaande) leraren, te versterken en te waarborgen. Uitgangspunt is dat het register de blijvende professionalisering moet bevorderen en daarmee dat het registreren zelf laagdrempelig is. ‘Verantwoorde laagdrempeligheid’ is de term die hiervoor gekozen is. Als beroepsgroep laten we met het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) zien dat we gericht zijn op het onderhouden en verbeteren van onze eigen kwaliteit en dat we met elkaar een professionele dialoog hebben over goed opleiden.

VELON en werkveld

De VELON heeft  een organiserende, faciliterende rol. Met de doorontwikkeling van het beroepsregister wil de VELON een substantiële bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, zowel individueel, binnen instituut en opleidingsschool,  als van de beroepsgroep als geheel. De inhoudelijke ontwikkeling wordt in nauw overleg  met betrokkenen vorm gegeven. Daarvoor organiseren we resonansgroepen, pilots en gesprekken op locatie.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com